Júl - August

  2015  

 

 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K.H.Marxa 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Ali Assad
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

  

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

 

Globálny i európsky bankový trh prešiel v posledných rokoch, predovšetkým v období po roku 2007 obdobím obrovskej neistoty a zmätku. V roku 2007 dosahovali bankové inštitúcie rekordné zisky. Po nástupe hospodárskej krízy sa stal bankový sektor predmetom verejnej kontroly, keďže bol v prípade mnohých krajín financovaný i z prostriedkov daňových poplatníkov. Vplyv bankových klientov na podnikateľskú činnosť bánk je nepopierateľný a i z pohľadu banky ako podnikateľského subjektu je nevyhnutné zamerať sa na aspekty, ktoré ovplyvňujú počet klientov a ich spokojnosť.

Náklady komerčných bánk na získanie nového zákazníka sú približne šesť krát vyššie ako udržanie si zákazníkov existujúcich. Napriek tejto skutočnosti sa jednotlivé komerčné banky nie vždy zameriavali na lojálny prístup ku svojej klientskej základni. 

V súčasnosti si banky uvedomujú dôležitosť a nevyhnutnosť budovania dôveryhodného vzťahu so svojimi klientmi, a preto venujú značné prostriedky na budovanie dobrého mena spoločnosti, ako i služieb, ktoré výrazne ovplyvňujú spokojnosť svojich zákazníkov. Práve takáto stratégia je z pohľadu bánk nevyhnutná pre zabezpečenie ich ekonomického rastu v budúcnosti.

Skúmaním vzťahov medzi individuálnymi bankovými klientmi a bankami, ako i úroveň ich spokojnosti sa vo svojom výskume zaoberala spoločnosť Ernst & Young.  Na výskume sa zúčastnilo 6100 respondentov, so šiestich európskych krajín – Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie. 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR