Júl - August

  2015  

 

 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K.H.Marxa 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Lucia Haliaková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke


Charakteristika objektu skúmania

Tatra banka je dnes dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Banking Group a členom RZB Group. Do povedomia klientov sa od svojho vzniku banka zapísala ako inovatívna, hlavne v oblasti využívania elektronického bankovníctva. Vyprofilovala sa ako jedna z troch dominantných bánk na Slovensku, dlhodobo si udržiava svoj podiel v oblasti poskytnutých úverov, privátneho bankovníctva, či asset managementu. Ponúka služby univerzálneho bankovníctva s komplexnou ponukou služieb pre individuálnych aj firemných klientov. Banke pri vykonávaní svojej činnosti vznikajú rôzne riziká, ako napr.trhové riziko alebo operačné riziko. My sa v nasledujúcej časti budeme venovať úverovému riziku, ktorého vonkajším prejavom je neschopnosť dlžníka splatiť svoje záväzky. 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR