Júl - August

  2015  

 

 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K.H.Marxa 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K. H. Marxa

Normative economic thoughts of the representatives of the utopian socialism and K. H. Marx

 

Abstrakt

Približne od prvej polovice 19. storočia sa čoraz viac formujú v ekonomickom myslení nové myšlienkové prúdy, ktoré znamenajú názorový rozkol ekonomických koncepcií. K týmto názorovým prúdom patrí utopický a vedecký socializmus, politická ekonómia, nemecká historická škola a marginalistická koncepcia. Príspevok sa venuje v krátkosti štyrom dôležitým predstaviteľom utopického socializmu (K. H. Marx, F. M. C. Fourier, H. Saint-Simon, R. Owen) a ich teoretickým etickým a ekonomickým koncepciám transformácie vtedajšej spoločnosti, v ktorej sa kapitalizmus ešte len rozvíjal, a preto prinášal zrejme viac negatívnych stránok ako pozitívnych.

Kľúčové slová

Etika, K. H. Marx, F. M. C. Fourier, H. Saint-Simon, R. Owen

Abstract

Roughly since the first half of the 19th century, there is increasingly shaping the new economic thoughts, which mean a split of economic concept opinions - utopian and scientific socialism, political economy, the German historical school and marginalistic approach. The article discusses briefly about four important representative of utopian socialism (K.H. Marx, F. Fourier, H. Saint-Simon, R. Owen) and their theoretical ethical and economic transformation plan for society, where the capitalism has been just to develop, and therefore had capitalism more negative aspects than the positive ones.

Keywords

Ethics, K. H. Marx, F. M. C. Fourier, H. Saint-Simon, R. Owen 

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR