Júl - August

  2015  

 

 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K.H.Marxa 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií 
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

3. časť

Úvod    

     V predchádzajúcej časti sme stručne uviedli charakteristiku a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010. Vzájomné porovnanie novej koncepcie systému národných účtov ESA 2010 so systémami ESA 95 a SNA 2008 a základné systémové princípy systému národných účtov ESA 2010 budú obsahom nasledujúcej časti. Systém národných účtov ESA 2010 rozoznáva a využíva dva typy jednotiek a dva zodpovedajúce spôsoby ďalšieho členenia ekonomiky, ktoré sú úplne odlišné a slúžia na samostatné analytické účely. Aj v rámci nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010 treba dodržiavať určité pravidlá účtovania. Na príslušných účtoch zaznamenávame zmeny v hodnote, ktorá sa naakumulovala jednotke alebo sektoru podľa povahy ekonomických tokov vykázaných na účte.  Národné účtovníctvo je založené na princípe podvojného účtovníctva rovnako pre jednotku alebo sektor. 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR