Júl - August

  2015  

 

 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K.H.Marxa 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

       
Ing. Mária Rubint
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

           

Úvod do psychológie finančného trhu

 

Psychologická analýza

Definícia finančného trhu hovorí, že je to miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov, vo forme úspor, rôznychekonomických subjektov a ich dopyt po týchto prostriedkoch, ktoré sa využívajú ako investície. Konkrétny dopyt a ponuka po finančných prostriedkoch je ovplyvnená veľkým množstvom faktorov a ich kolísanie na trhu je taktiež interpretované rôzne. Kým jeden prúd vníma dianie na trhu ako vplyv zmien cien, druhý považuje trhové zmeny za odraz reálnej ekonomiky. Aj keď pravdu môžu mať jedni aj druhí, vždy sa na trhu vyskytne situácia, ktorá sa nedá vysvetliť výpočtom alebo nejakým modelom, a práve vtedy prichádza na rad psychológia, ktorá vie vysvetliť ľudské správanie, ktoré sa odlišuje od modelových situácií.

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR