September

  2015  

 

 

Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv spokojnosti bankových klientov na komerčnú banku

Postupnosť vzájomne prepojených národných účtov, systém input-output tabuliek a systém agregátov

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF  EU

 

 

Postupnosť vzájomne prepojených národných účtov, systém input-output tabuliek a systém agregátov

                                                                                            

Úvod    

     V predchádzajúcej časti sme stručne uviedli vzájomné porovnanie novej koncepcie systému národných účtov ESA 2010 so systémami ESA 95 a SNA 2008 a základné systémové princípy systému národných účtov ESA 2010. Európsky systém národných účtov ESA 2010 je medzinárodne kompatibilný účtovný rámec pre systematické a podrobné opísanie národnej ekonomiky, jeho súčastí a vzťahov s ostatnými národnými ekonomikami. Systém ESA 2010 je založený na postupnosti vzájomne prepojených účtov. Úplná postupnosť účtov pre inštitucionálne jednotky a sektory sa skladá z bežných účtov, účtov akumulácie a súvahových účtov. Postupnosť účtov rozoberieme v tejto časti príspevkov. Obsahom bude aj základná charakteristika systému input-output tabuliek a systému agregátov.

 

Celý článok.