September

  2015  

 

 

Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv spokojnosti bankových klientov na komerčnú banku

Postupnosť vzájomne prepojených národných účtov, systém input-output tabuliek a systém agregátov

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing. Ali Assad
Katedra bankovníctva
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

  

Vplyv spokojnosti bankových klientov na  komerčnú banku

 

Úvod

Veľká časť výskumov zaoberajúcich sa spokojnosťou zákazníkov a ich správaním je zameraná na vzťah medzi spokojnosťou a udržaním si klienta počas dlhšieho obdobia. Dôraz pri vzťahu s klientom je kladený práve na dĺžku spolupráce, ktorú Markey a Hopton, (2000) považujú za výrazný determinant ziskovosti spoločnosti. Coyles and Gokey (2002) vo svojom výskume tvrdia, že rozšírenie analýzy pôvodne zameranej výhradne na dĺžku spolupráce s klientom, o ukazovateľ... 

 

 

Celý článok.