September

  2015  

 

 

Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv spokojnosti bankových klientov na komerčnú banku

Postupnosť vzájomne prepojených národných účtov, systém input-output tabuliek a systém agregátov

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing.Lucia Haliaková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

2.časť

Riadenie rizka individuálnehom klienta

V nasledujúcej časti sa zameriame na riadenie úverového rizika v Tatra banke pomocou hodnotenia bonity klienta. V prípade retailových klientov sa na vyhodnotenie rizika klienta používa skóringový model a finančná analýza.

Podstata skóringového modelu spočíva v predpovedaní zlyhania úveru na základe dát zo žiadosti o úver (aplikačná skóringová karta) alebo z doterajšej splátkovej disciplíny a pohyboch na účte klienta (behaviorálna skóringová karta). Výsledky získané zo skóringovej karty slúžia na zaradenie klienta do rôznych rizikových skupín, pričom každej z nich prislúcha určitá úroková marža a úverová angažovanosť. 

 

 

Celý článok.