Október

  2015  

 

 

Všeobecná charakteristika jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb

Vývoj verejných financií a rozpočtového hospodárenia v prechodnom povojnovom období 

Vývoj platobnej bilancie Slovenskej republiky v poslednom desaťročí

Menová a finančná reforma v období po 2.svetovej vojne po nástupe socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Vývoj verejných financií a rozpočtového hospodárenia v prechodnom povojnovom období

/ obdobie rokov 1946 -1947 /

 

Úvod

Po oslobodení v roku 1945 čakali na československú finančnú správu dôležité úlohy v oblasti administratívy a legislatívy. Bolo treba obnoviť činnosť finančných úradov, ktoré boli v roku 1938 včlenené do finančného systému ríše, Maďarska a Poľska, vybudovať colnú službu na hraniciach a pripraviť zjednotenie daňového práva na celom území republiky. Medzi rozpočtové výdavky sa dostali položky súvisiace s potrebou obnoviť chod ekonomiky, ako aj zabezpečiť potravinovú a surovinovú základňu. No na plnenie týchto úloh rozpočtové príjmy boli nedostatočné, prechodným riešením bolo vypožičanie si zo zahraničia. Takáto situácia nedovolila zostaviť štátny rozpočet na zvyšok roku 1945, hospodárilo sa bez rozpočtu. V decembri požiadala vláda Národné zhromaždenie o povolenie až do marca 1946 hospodáriť dočasne. Návrh štátneho rozpočtu na rok 1946 bol predložený na začiatku marca a hneď ešte v tomto mesiaci, 29. marca aj prijatý. 

Nový povojnový rozpočet rozdelil štátne financie na 3 časti: na ústredný rozpočet a na štátne hospodárenie českého a slovenského územia. Svojou základnou štruktúrou sa významne líšil od rozpočtov prvej republiky, pretože v tom období neboli štátne financie rozdelené podľa územia, ale existovalo jedno ústredné rozpočtové hospodárenie. Nové členenie povojnového rozpočtu prinieslo povinnosť zhromažďovať v rámci ústredného rozpočtu výdavky na prezidenta a jeho kanceláriu, na Národné zhromaždenie a predsedu vlády, na ministerstvo zahraničných vecí, na národnú obranu, na štátny dlh, na zahraničný obchod a výdavky na ostatné ústredné úrady. Zo štátnych podnikov boli zahrnuté rozpočty vybraných podnikov: Tabaková réžia, Štátna mincovňa v Kremnici, Štátne lotérie, Československá pošta, Československé štátne dráhy a Československé aerolínie.

 

Celý článok.