Október

  2015  

 

 

Všeobecná charakteristika jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb

Vývoj verejných financií a rozpočtového hospodárenia v prechodnom povojnovom období 

Vývoj platobnej bilancie Slovenskej republiky v poslednom desaťročí

Menová a finančná reforma v období po 2.svetovej vojne po nástupe socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing.Lucia Haliaková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

3.časť

V ďalšom texte vyhodnotíme finančnú situáciu podniku na základe vybraných metód viacrozmernej diskriminačnej analýzy. 

1.Bankrotné modely

1.1.   Altmanovo Z - skóre

Jeho cieľom je odlíšiť bankrotujúce podniky od prosperujúcich. Na zostavenie rovnice Z-skóre použil jeho tvorca, profesor E. I. Altman 5 pomerových ukazovateľov, pričom výsledná rovnica je pre Z-skóre je určená ako vážený priemer hodnôt týchto ukazovateľov, pričom jednotlivé váhy určujú dôležitosť ukazovateľov. 

 

Cečlánok.