November

  2015  

 

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko-ekonomickej formácii

Tabuľky dodávok a použitia a systém input-output tabuliek

Richard Abel Musgrave -jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20.storočí

Právny rámec Európskej únie - Zelené a Biele knihy

Úvod do psychológie finančného trhu

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko – ekonomickej formácii

 

Úvod

V období feudalizmu boli finančné teórie obsiahnuté v  scholastickej cirkevnej filozofii a tiež v škole finančných juristov. Scholastická cirkevná filozofia zaujala stanovisko predovšetkým k peniazom, úveru a financiám. Nadviazala na Aristotelovo učenie s tým rozdielom, že spravodlivosť, ako všeobecný pojem, pretvorila na spravodlivosť božskú. Faktický stav sa hodnotil z hľadiska prirodzeného božského práva. Hlavným predstaviteľom tejto filozofie je Tomáš Akvinský, ktorý sa aj pokladá za zakladateľa tzv. tomistickej filozofie. 

 

Scholastická filozofia

Scholastická filozofia sa zaoberala predovšetkým daňami. Neriešila systém daní, ale riešila otázku daňovej spravodlivosti. Zamýšľala sa nad tým, či je spravodlivé vyberať dane a či je samotný panovník oprávnený vyberať dane. Scholastici prišli k záveru, že panovník je oprávnený vyberať dane len v tom prípade, ak už nie je iná možnosť zabezpečenia dostatočného príjmu  na financovanie základných potrieb spoločnosti. Výťažok z dane sa používal účelovo, bol viazaný na všeobecný prospech obyvateľstva. Jednalo sa napríklad o vojenskú obranu štátu. 

 

Celý článok.