November

  2015  

 

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko-ekonomickej formácii

Tabuľky dodávok a použitia a systém input-output tabuliek

Richard Abel Musgrave -jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20.storočí

Právny rámec Európskej únie - Zelené a Biele knihy

Úvod do psychológie finančného trhu

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mária Rubint
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

           

Úvod do psychológie finančného trhu

3.časť - Špekulatívne bubliny

           Úvod

Jednoznačná a ucelená definícia špekulatívnej bubliny neexistuje, keďže každý autor ju charakterizuje s menšími či väčšími rozdielmi. V nasledujúcom texte sa teda nachádzajú prístupy viacerých autorov k tomuto pojmu. Špekulatívne bubliny sú v literatúre označované aj ako: ekonomická bublina, cenová bublina, finančná bublina, investičná bublina, špekulatívna mánia a pod. Každý z týchto pojmov má rovnaký základ, ktorý sa prejavuje vo veľkom objeme obchodov, ktoré sú výrazne v rozpore s ich vnútornými hodnotami. Krugman  tvrdí, že to môžeme opísať aj ako situáciu, v ktorej ceny aktív sa zdajú byť založené na nepravdepodobných alebo nekonzistentných vidinách budúcnosti. 

 

Celý článok.