December

  2015  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Európsky fond na prispôsobenie  sa globalizácii

Národné účty vo verejnej správe

Medzinárodný menový fond - vplyv finančnej krízy na riadenie a finančné zdroje

Akvakultúra - význam, prínosy a riziká

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU
3soyza@gmail.com

 

Národné účty vo verejnej správe

 

Úvod    

V predchádzajúcej časti sme rozobrali tabuľky dodávok a použitia a symetrické input-output tabuľky, ktoré sú ústredným rámcom pre analýzu odvetví. Metodika ESA 2010 vychádza zo systému národných účtov a poskytuje vyčerpávajúce a detailné údaje o ekonomických aktivitách v rámci ekonomiky medzi rôznymi ekonomickými subjektami. V tejto časti príspevkov uvedieme základnú charakteristiku sektora verejnej správy v rámci systému národných účtov ESA 2010. Poskytneme prehľad o základných jednotkách používaných v inštitucionálnom sektore verejnej správy.

 

 1.    Vymedzenie jednotiek používaných v sektore verejnej správy

     Štatistici musia zohľadňovať definície jednotiek, ktoré sú predmetom analýzy, tak ako sú ustanovené v ESA 2010, aby zabezpečili, že do zisťovaní, ktorými sa zhromažďujú údaje, sa postupne zavádzajú všetky informačné prvky potrebné na zhromaždenie údajov založených na jednotkách analýzy používaných v ESA 2010.

     Ekonomické územie pozostáva:

·         z oblasti (geografického územia) pod efektívnou správou a ekonomickou kontrolou jednej vlády;

·         zo všetkých voľných zón vrátane colných skladov a tovární pod colnou kontrolou;

·         z národného vzdušného pásma, výsostných vôd a kontinentálnych šelfov ležiacich v medzinárodných vodách, na ktoré má krajina výhradné právo;

·         z teritoriálnych enkláv, pričom tieto enklávy predstavujú geografické územia, ktoré sa nachádzajú v zahraničí a ktoré na základe medzinárodných zmlúv alebo medzištátnych dohôd používajú orgány verejnej správy krajiny (ako sú veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské základne, vedecké základne atď.);

·         z nálezísk ropy, zemného plynu atď. v medzinárodných vodách mimo kontinentálneho šelfu krajiny, obhospodarovaných jednotkami sídliacimi na vyššie uvedených územiach.

     Ekonomické územie môže byť oblasť väčšia alebo menšia, než je oblasť vymedzená vyššie. Príkladom väčšej oblasti je menová únia, ako napríklad Európska menová únia; príkladom menšej oblasti je časť krajiny, ako napríklad región. 

 

 

Celý článok.