Január

  2016 

 

 

Elinor Ostrom a Oliver E.Williamson a ich prínos do dejín financií

Behaviorálne financie dnes

Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií

Štatistické jednotky v systéme národných účtov ESA 2010

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Behaviorálne financie dnes.
 2.časť.

 

 V nasledujúcich častiach si uvedieme zaujímavé fenomény finančných trhov.   

Januárový efekt. 

Januárový efekt spočíva v tom, že sa v januári na svetových burzách obchoduje viac ako počas iných mesiacov. Vyšší objem obchodov spôsobuje výrazne vyššie zhodnotenie akcií oproti ostatným mesiacom. Toto zhodnotenie je ešte vyššie pri akciách firiem s malou trhovou kapitalizáciou (tzv. small caps). Tento fenomén ako prvý zmapovali Rozeff a Kinney v roku 1976. Skúmali vývoj akciových indexov NYSE (New York Stock Exchange) v rokoch 1904 – 1974 a pozorovali vyššie priemerné výnosy v januári (priemerne 3,48%) oproti ostatným mesiacom (0,42%). Tento takmer osemnásobný rozdiel možno z časti pripísať aj použitiu jednoduchých priemerov, čo štatisticky nadhodnotilo význam menších firiem (small caps).
Neskoršie výskumy potvrdili, že januárový efekt je výraznejší v prípade firiem s malou trhovou kapitalizáciou.
Pravdepodobne najrozsiahlejšiemu výskumu januárového efektu sa dlhodobo venuje dvojica ekonómov Mark Haug a Mark Hirschey. Vo svojej práci skúmali výnosy počas rokov 1802 – 2004. Po zohľadnení trhovej kapitalizácie firiem, teda použití vážených priemerov boli výnosy v januári oproti ostatným mesiacom väčšinou výrazne vyššie. V období rokov 1987 – 2004 bol priemerný výnos v januári 2.16%, kým v ostatných mesiacoch dosiahol výnos 0,92%, teda viac ako dvojnásobný rozdiel. Veľmi zaujímavým zistením bol aj fakt, že štandardná odchýlka, ktorá sa bežne používa pri meraní volatility, dosahovala nižšie hodnoty v januárových mesiacoch. Toto pozorovanie porušuje jedno zo základných pravidiel investovania a to, že výška výnosu je priamo úmerná riziku (štandardnej odchýlke).

 

Celý článok.