Január

  2016 

 

 

Elinor Ostrom a Oliver E.Williamson a ich prínos do dejín financií

Behaviorálne financie dnes

Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií

Štatistické jednotky v systéme národných účtov ESA 2010

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 
     
Ing.Roman Murgaš
Ing.Ctibor Pilch, PhD.


 K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

 

Privatbanka je jediná špecializovaná banka na Slovensku, ktorá je primárne orientovaná na privátne bankovníctvo. Pôsobí na slovenskom trhu od 1. novembra 2005, keď sa premenovala pôvodná inštitúcia Banka Slovakia. Svoje služby poskytuje okrem toho aj korporátnym a retailovým klientom. Hlavným a jediným akcionárom banky je Penta Investments Limited, ktorá sa v júni 2007 stala majoritným akcionárom na základe schválenia Národnej banky Slovenska.

Systém riadenia úverového rizika v Privatbanke,a.s.

            Základným predpokladom na úspešné riadenie a kontrolu rizík, ktoré pre banku vyplývajú z jej činnosti, je kvalita vnútrobankových procesov a procedúr. Privatbanka kladie dôraz predovšetkým na kvalitu informačných databáz a automatizácii spracovania dát, ktorá eliminuje operačné riziká vyplývajúce z manuálneho spracovania dát. Tento prístup zároveň poskytuje kvalitné a aktuálne informácie manažmentu banky o rizikových expozíciách banky čo umožňuje prijímať adekvátne rozhodnutia vzhľadom ku meniacim sa trhovým parametrom. Veľký dôraz je kladený na oblasť riadenia úverovej angažovanosti, primeranosti vlastných zdrojov, likvidnej pozície a vnútorného kapitálu banky.

 

Celý článok.