Marec

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla Engliša do ich náuky

Banky a životné prostredie

Prínos E.R.A. Seligmena do dejín novších finančných teórií

Poisťovne a životné prostredie

Zoskupenie jednotiek v systéme národných účtov ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

 

Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla  Engliša do ich náuky

 

Arthur Cecil Pigou

 A.C.Pigou (1877-1959) je ekonóm anglického pôvodu. Je známy predovštkým teóriou riešenia problému externalít. Pigou získal svoje vzdelanie na univerzite v meste Harrow, kde sa po skonční štúdia stal riaditeľom. Bol profesorom politickej ekonómie na Cambridgskej univerzite v rokoch 1908-1943. Je autorom približne 20 publikácií a prác, ktoré sa týkali rôznych oblastí života, vrátane ekonomiky. V roku 1912 bolo vydané jeho najznámejšie dielo Bohatstvo a blahobyt (Wealth and Welfare). Toto dielo bolo v neskoršom období rožšírené a premenované na dielo s názvom Ekonómia blahobytu (The Economics of Welfare).

Pigou vo svojom diele The Economics of Welfare rozvinul teóriu externalít Alfreda Marshalla, čiže nákladov vzniknutých a výhod poskytnutých iným, ktoré nie sú zohľadnené osobou, ktorá vykonáva činnosť. Bol presvedčený, že externality sú dostatočným dôvodom na štátne zásahy do ekonomiky. Ak je niekto pôvodcom negatívnych externalít ako napríklad znečistenie, určite vykonáva aktivity, ktoré toto znečistenie spôsobli. Pigou bol zástancom zdaňovania takejto činnosti. Daň by mala dostatočne odrádzať jednotlivé subjekty od produkcie negatívnych externalít. V ekonomike však poznáme aj subjekty, ktoré vytvárajú pozitívne externality. Ako príklad sa dá uviesť vzdelávanie ľudí. Vzdelávaním sa ľudia stávajú užitočnejšími aj pre iných, napríklad pre svojho zamestnávateľa. Pigou obhajoval dotovanie činností, ktoré podporujú tvorbu pozitívnych externalít. Takáto podpora sa nazýva Pigouova daň alebo dotácia. Väčšina ekonómov aj v súčastnosti obhajuje Pigouove dane ako oveľa účinnejší spôsob, ktorým sa dá riešiť znečistenie ako vládne opatrenia.

 

Celý článok