Marec

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla Engliša do ich náuky

Banky a životné prostredie

Prínos E.R.A. Seligmena do dejín novších finančných teórií

Poisťovne a životné prostredie

Zoskupenie jednotiek v systéme národných účtov ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Doc.Ing.Eva Romančíková,CSc.

Banky a životné prostredie

 

V posledných rokoch do procesu ochrany životného prostredia vstupujú aj v banky, ktoré v svojej úverovej činnosti zvažujú aj životné prostredie V tejto spojitosti z iniciatívy UNEP vznikla už v roku 1991 „Európska iniciatíva finančných inštitúcií“. (UNEP´s Financial Services Initiative). Následne v roku 1994 bola v Bonne založená Asociácia pre environmentálny manažment v bankách, sporiteľniach a poisťovacích spoločnostiach. Cieľom Asociácie je dosiahnuť v širšej miere uplatňovanie environmentálnych manažérskych systémov v bankách a zabezpečiť vzdelávanie z oblasti životného prostredia. Súčasnosť charakterizuje stav, keď banky pri posudzovaní bonity klienta už identifikujú, oceňujú a kontrolujú environmentálne riziká. V spojitosti s identifikáciou environmentálnych rizík, banky vykonávajú environmentálny screening a na základe jeho výsledkov sa rozhodnú pre environmentálnu analýzu. Po vyhodnotení environmentálneho správania banky pristupujú k analýze rizík. V tejto spojitosti vyhodnocujú:

·       zvýšené úverové riziko,

·       riziko zníženia hodnoty majetku, ktorý slúžil ako záruka na poskytnutý úver,

·       riziko priamej zodpovednosti.

 

Na základe výsledku analýzy rizík, banky pristúpia k špecifikácii úverových podmienok, ktoré môžu vyústiť aj do skrátenia lehoty splatnosti úveru, zmeny v zaistení úveru a úpravy poplatkov a úrokovej sadzby za poskytnutie úveru. Poznamenávame, že jednou z dôležitých podmienok banky pri poskytnutí úveru môže byť aj podmienka uzatvorenia poistnej zmluvy pre prípad vzniku environmentálnych škôd. 

 

Celý článok.