Marec

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla Engliša do ich náuky

Banky a životné prostredie

Prínos E.R.A. Seligmena do dejín novších finančných teórií

Poisťovne a životné prostredie

Zoskupenie jednotiek v systéme národných účtov ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Prínos E.R.A. Seligmana do dejín novších finančných teórií

 

Edwin Robert Anderson Seligman

 Seligman bol americký ekonóm. Vyštudoval Kolumbijskú univerzitu, svoje vzdelanie získal aj v Nemecku a Francúzku. Tento ekonóm bol predstaviteľom inštitucionalizmu. Z tohoto ekonomického smeru vychádzal aj vo svojej tvorbe, jeho princípy uplatňoval aj vo verejných financiách. Venoval sa aj daňovej problematike, v ktorej bol stúpencom progresivity zdanenia. Vo svojom prefesionálnom živote zastával aj funkciu finančného poradcu kubánskej vlády.

 Spolu s Richardom T. Elym boli zakladateľmi Americkej asociácie. Cieľom tejto asociácie bola podpora výskumu v oblasti ekonómie, pričom výskum mal vychádzať z historických a štatistických údajov ohľadom hospodárskeho života. Asociácia sa zaoberala aj vydávaním odborných dokumentov o jednotlivých subjektoch hospodárstva. Bola zástancom demokratickej, slobodnej, odbornej a ekonomickej diskusie. Asociácia existuje aj v súčasnosti. Nemá žiadne politické stanovisko a ich členovia nie sú nútení zaujímať stanovisko k jednotlivým ekonomickým problémom. Funguje na apolitickom a demokratickom princípe.

 

Celý článok.