Marec

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla Engliša do ich náuky

Banky a životné prostredie

Prínos E.R.A. Seligmena do dejín novších finančných teórií

Poisťovne a životné prostredie

Zoskupenie jednotiek v systéme národných účtov ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

       Doc.Ing.Eva Romančíková,CSc.


Poisťovne a životné prostredie

 

Vznik situácie, keď dochádza k environmentálnym škodám a znečisťovateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie environmentálnych škôd, ktoré je nutné uhradiť ako vo vzťahu k tretím osobám, tak aj sanovať samotné poškodenie vybraných zložiek životného prostredia je pomerne častým javom . V snahe predchádzať vzniku takejto situácie zo strany znečisťovateľa je vhodným nástrojom environmentálne poistenie. Environmentálne poistenie možno z ekonomického hľadiska považovať za trhovo konformný nástroj environmentálnej politiky. Priestor pre vznik nových poistných produktov za environmentálne škody urýchlila Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencií a odstraňovaní environmentálnych škôd.

V zmysle spomenutej smernice sú prevádzkovatelia –užívatelia životného prostredia zodpovední za vzniknutú environmentálnu škôd, sú povinní prijímať preventívne opatrenia a v prípadoch, ak k environmentálnej škode došlo, vykonať sanáciu environmentálnej škody. To znamená, že prevádzkovatelia majú povinnosť zabrániť vzniku environmentálnej škody, vykonať prevenciu a nápravu, ale aj niesť finančnú zodpovednosť za náklady, ktoré im v tejto spojitosti vzniknú. Zákon, do ktorého bola smernica transponovaná ukladá prevádzkovateľom povinnosť ohlasovať environmentálnu škodu a vytvárať si poistné krytie prípadných environmentálnych škôd. Poznamenávame, že poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu nie je pre podnikateľskú sféru povinné. Napriek prijatej legislatíve environmentálne poistenie nie je doposiaľ podnikateľskou sférou širšie využívané.

Spôsoby finančného zabezpečenia zákonnej zodpovednosti za environmentálne škody môžu mať viaceré alternatívy, ku ktorým možno zaradiť komerčné poistenie využívajúce viaceré poistné produkty, poolovú úpravu a pod. 

 

Celý článok.