Máj

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Úvod do problematiky etiky vo financiách

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta  
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Úvod do problematiky etiky vo financiách.

 

Slovo etika  pochádza z gréckeho slova  éthos, ktoré označuje  obyčaj, zvyk, mrav, spôsob správania. Aristoteles týmto názvom pomenoval učenie o mravnosti, ale súčasne i mravnosť ako takú. Dnes predstavuje  filozofickú disciplínu, ktorá sa zaoberá skúmaním morálky. Niekedy sa nazýva aj praktickou filozofiou, pretože odvodzuje praktické pravidlá pre konanie ľudí. Pomáha ľuďom riešiť praktické otázky typu :

Čo je správne? Čo by som mal urobiť? a podobne.

Etika neposkytuje len vedomosti o morálke, ale aj sprístupňuje človeku pomocou etických kategórií  morálny poriadok ľudského konania a súčasne kriticky analyzuje existujúce morálne normy  a predstavy. Sama nastoľuje určité normy a ideály správania. Presadzuje myšlienky o tom, čo má byť, čo je správne, čo je dobré, čo je spravodlivé a naopak.

Jej hlavným cieľom je nájsť základné princípy, ktoré by ľuďom umožnili jednoznačne odlíšiť dobro od zla, správne od nesprávneho, morálne od nemorálneho.

Úlohou je teda, ako sa zdá, nájsť také univerzálne kritérium, ktoré by za každých okolností malo kvalitu morálneho zákona.

Základné etické prístupy v ekonomike a podnikaní vôbec boli formulované už pred  storočiami.

V uplynulých desaťročiach týmto etickým prístupom bola v mnohých krajinách sveta venovaná mimoriadna pozornosť hlavne v dôsledku zmien v ľudskej spoločnosti ako takej, ale i ako dôsledok   konania a postojov hospodárskych subjektov.

 

Celý článok.