Máj

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Úvod do problematiky etiky vo financiách

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Veronika Akylbeková
Ing.Ctibor Pilch, PhD.
 

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

 

1.          Charakteristika činnosti Národnej banky Kazašskej republiky

V bývalom  Zväze sovietskych socialistických republík (ďalej ZSSR) pred reformou v roku 1987 bol centralizovaný systém bánk, ktorý sa skladal zo Štátnej banky ZSSR, Stavebnej banky ZSSR a Banky pre zahraničný obchod ZSSR. Boli to tri banky - monopoly a silné konglomeráty.

Štátna banka ZSSR bola hlavnou bankou v krajine a centrom metodologického vedenia úverového systému. Táto riadila výpočty, kontrolovala princípy politiky úrokových sadzieb, úverové plánovanie, podmienky krátkodobých a dlhodobých úverov.

Štátna banka ZSSR plnila funkciu emisie bankoviek a taktiež jej úlohou bolo riešenie otázok tykajúcich sa úverových a zúčtovacích služieb, čo priviedlo k tomu, že daná banka sa stala orgánom štátnej správy a kontroly.

Stavebná banka ZSSR uskutočňovala rozhodnutia Štátnej banky ZSSR v oblasti úverovej politiky a financovania kapitálových investícií v národné hospodárstvo.

Banka pre zahraničný obchod ZSSR zabezpečovala organizáciu a odhad exportu a importu a taktiež požičiavala finančné prostriedky podnikom uskutočňujúcim operácie v zahraničnom obchode.

 

 

Celý článok.