Máj

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Úvod do problematiky etiky vo financiách

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách.

 

Pravdepodobne najvýznamnejším a najznámejším spôsobom  implementácie a inštitucionalizácie  etiky do podnikania  sú etické kódexy  firmy. Prostredníctvom etického kódexu  firma dáva na vedomie svojim pracovníkom i okoliu, že etika je dôležitou súčasťou jej činnosti.

Etické kódexy finančných inštitúcií  predstavujú skupinové etické normy, ktoré by mali usmerňovať každého člena skupiny. Pomocou nich firmy deklarujú svoje stanovisko k morálnym problémom v podnikaní  a súčasne inštitucionalizujú etiku do svojej činnosti.

Hlavnou funkciou etického kódexu je regulácia správania jednotlivca  alebo skupiny v súlade s určitými skupinovými etickými normami.

Kódex zároveň rozširuje súbor nástrojov na riadenie ľudí. Takisto pomáha riešiť konfliktné situácie , uľahčuje  pracovníkovi rozhodnutie v situáciách, keď mu chýba orientácia medzi správnym a nesprávnym. Súčasne pomáha jednotlivcovi alebo skupine formovať návyky hodnotiť svoje správanie  v súlade s etickými normami.

Etické kódexy sa spravidla rozlišujú podľa obsahu a typu inštitúcie, pre ktoré sa vypracovávajú.

 

 

Celý článok.