Máj

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Úvod do problematiky etiky vo financiách

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing.Roman Murgaš
Ing.Ctibor Pilch, PhD.

 

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

 

2.časť

             Nefinančná analýza tvorí súčasť ratingového systému banky na hodnotenie obchodného rizika pričom pri jej vypracovaní sa hodnotia kvalitatívne ukazovatele klienta.

Zdrojmi nefinančnej analýzy sú informácie, ktoré možno získať len dopytovaním sa u klienta, preto je vypovedacia schopnosť tejto analýzy do značnej miery závislá od formy a úrovni komunikácie s klientom.

            Pri nefinančnej analýze sa hodnotia nasledovné oblasti:

  • Platobná disciplína a využívanie služieb banky,
  • Odvetvie podnikania,
  • Analýza odbytu a pozície na trhu,
  • Hodnotenie úrovne manažmentu,
  • Hodnotenie výkonnosti.

            Výsledky nefinančnej analýzy sa bodovo ohodnotia a na základe počtu získaných bodov sa klient zatriedi do jednej zo štyroch tried:

  1. Trieda - malé riziko,
  1. Trieda - primerané riziko,
  2. Trieda - prevažujúce riziko,
  3. Trieda - vysoké riziko.

Výsledný rating klienta

Spojením finančnej a nefinančnej analýzy sa určí rating klienta. Ratingom sa rozumie zhodnotenie bonity klienta, v ktorom sa okrem kvantitatívnych ukazovateľov zohľadňujú ak ukazovatele kvalitatívne. Je potrebné prihliadať na rôzne faktory, ktoré môžu skresľovať výsledné hodnotenie, ako doba fungovania podniku na trhu, veľkosť podniku, kvalita manažmentu, kvalifikácia zamestnancov, odvetvie, a pod.

 

 

Celý článok.