Máj

  2016  

 

 

Behaviorálne financie dnes

K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Úvod do problematiky etiky vo financiách

Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky

Štatistika obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010

K etickým kódexom vo finančných inštitúciách

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     


Ing.Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 Behaviorálne financie dnes.

4.časť

Reprezentatívnosť

Je druhou kognitívnou odchýlkou od racionality ktorou sa v našej práci zaoberáme. Reprezentatívnosť (Representativeness bias) bola prvý krát zaznamenaná Kahnemanom a Tverskym. Vo svojej práci uviedli že sa týka ľudí, ktorí „Posudzujú pravdepodobnosť neistej udalosti, alebo vzorky, podľa stupňa podobnosti hlavných vlastností k základnému súboru.“

U ľudí sa prejavuje vrodený sklon pre klasifikáciu objektov a myšlienok, ktorý je výsledkom evolučných mechanizmov. Baláž uvádza: „Vyhodnocovanie okolia je z veľkej časti založené na klasifikácii objektov a následnom vyhľadávaní vzorov. Ak niekto videl, napríklad, jedľu, buk a topoľ, utvorí si v pamäti mentálny vzor stromu a na základe tohto vzoru dokáže zaradiť medzi stromy aj palmu alebo libanonský céder, hoci ich nikdy predtým nevidel.“ Schopnosť vyhľadávania vzorov v pamäti a následná klasifikácia je výborným mentálnym mechanizmom, ktorý nám umožňuje nové podnety spracúvať a vyhodnocovať na základe informácii uložených v pamäti, hľadať medzi nimi analógie, prípadne vytvárať nové mentálne vzory. Avšak treba si uvedomiť, že tento mechanizmus najlepšie funguje v prostredí v ktorom sa vyvíjal, výborne funguje v prírode alebo pri identifikácii nálady iných ľudí. Na druhej strane ho intuitívne využívame aj v komplexnom prostredí finančných trhov a vytvárame na jeho základe nesprávne úsudky. Ľudia zvyknú vnímať pravdepodobnosti v súlade s ich názormi, resp. vzormi a závery takýchto hodnotení sú často štatisticky chybné.

 

Celý článok.