Júl - August

  2016  

 

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Regionálne účty systému ESA 2010

Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 
     
Ing.Jarmila Vidová, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

  

Každý štát na riešenie problémov súvisiacich s bývaním využíva vlastnú bytovú politiku vychádzajúcu zo sociálnej politiky a historických podmienok. Historické postoje k riešeniu bytových otázok sa v minulosti často menili, čo malo tiež vplyv na vývoj sociálnych teórií, ktorý nebol  jednoduchý, pretože vývoj v jednotlivých štátoch bol ovplyvnený spoločenskými zmenami,   svetovými vojnami, hospodárskymi krízami, napríklad vedecko-technickou revolúciou. Sociálne teórie podľa Baara (Baar, 1998) môžeme  rozdeliť na klasické sociálne teórie, liberálne sociálne teórie a kolektivistické sociálne teórie. Roebroek (Roebroek, 1992) ich rozdeľuje podľa cieľových skupín populácie, na tie, ktoré boli zamerané na klasické vnímanie sociálnej politiky, konzervatívne vnímanie sociálnej politiky, kolektivistické vnímanie. Vývoj sociálnych teórií, a teda aj bytovej politiky bol ovplyvnený aj vnímaním  sociálneho štátu, tak ako to naznačil vo svojich prácach  Baar (1998) a Esping Andersen (1990).  

 

Celý článok.