Júl - August

  2016  

 

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Regionálne účty systému ESA 2010

Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 
     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

 Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

                                                                            12. časť

Úvod    

V predchádzajúcej časti sme uviedli rámce, opatrenia a usmernenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti a ich miesto v systéme národných účtov ESA 2010. V tejto časti príspevkov podrobne rozoberieme najdôležitejšie zásady a charakteristiky štvrťročných národných účtov systému ESA 2010. Štvrťročné národné účty sú národné účty s referenčným obdobím, ktorým  je štvrťrok. Tvoria systém integrovaných štvrťročných ukazovateľov a poskytujú komplexný účtovný rámec, v ktorom sa ekonomické údaje môžu zostavovať a predkladať vo formáte, ktorý je vytvorený na ekonomickú analýzu, rozhodovanie a tvorbu politiky na štvrťročnom základe. V štvrťročných národných účtoch sa spravidla používajú rovnaké zásady, definície, pojmy a štruktúra ako v ročných národných účtoch systému ESA 2010.

1.     Základná charakteristika štvrťročných národných účtov

     Štvrťročné národné účty systému ESA 2010 predstavujú národné účty, v ktorých referenčným obdobím je štvrťrok. Štvrťročné národné účty poskytujú komplexný účtovný rámec, v ktorom sa ekonomické údaje zostavujú a predkladaju vo formáte, ktorý vyhovuje potrebám rozhodovania, ekonomickej analýzy  a umožňuje tvorbu politiky na štvrťročnom základe. Tvoria systém integrovaných štvrťročných ukazovateľov.

     Štvrťročné národné účty obsahujú celú postupnosť účtov a súvahy. Obmedzenia týkajúce sa dostupnosti údajov, času a zdrojov v praxi spôsobujú, že štvrťročné národné účty nie sú také úplné ako ročné národné účty.

     V porovnaní s ročnými národnými účtami sú štvrťročné národné účty z hľadiska rozsahu pôsobnosti obmedzenejšie. Ťažisko spočíva v meraní HDP, v meraní dodávok a použitia výrobkov a služieb a tvorby dôchodkov. Obsahujú len málo podrobností o činnostiach odvetví a špecifických transakciách. Je to výsledok kompromisu medzi včasnosťou a rozsahom, podrobnosťou a spoľahlivosťou. 

 

Celý článok