Júl - August

  2016  

 

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Regionálne účty systému ESA 2010

Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 
     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

Etika účtovníctva, ekonomická kriminalita a forenzný audit v podnikovej praxi                                               Accounting  ethics, economic  crime  and  forensic audit  in  the corpore Practice

 

                                                       

1.Časť:  Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Abstrakt

Narastajúci záujem verejnosti o odhaľovanie korupcie na Slovensku je dôvodom, prečo sa problematikou hospodárskej kriminality treba zaoberať. V jednotlivých príspevkoch k danej problematike sa budeme venovať etike účtovníctva a ekonomickej kriminalite, ktorá vyplýva z nedodržiavania tejto etiky. Rozoberieme podstatu vznikajúcich podvodov v rámci skresľovania účtovných informácií, podstatu kreatívneho účtovníctva a manipulácie účtovných dokladov. Uvedieme základné princípy forenzného účtovníctva a forenzného auditu pri odhaľovaní nekalých praktík a podvodov v podnikoch a odhaľovania príčin ich vzniku. V tejto časti príspevkov sa budeme zaoberať etikou účtovníctva, etickým kódexom pre profesionálnych účtovníkov a audítorov, pretože práve nedoržiavanie etických princípov a zásad spôsobuje manipuláciu účtovných dokladov a vznik ekonomických podvodov.

Abstract
The growing public interest in the detection of corruption in Slovakia is the reason why the topic   of economic crime needs to be addressed. The individual contributions on this subject will be dedicated to the accounting ethics and economic crime, which results from non-compliance with this ethics. We will examine the fundamentals of occurring frauds originating from the distortion of accounting information, the nature of creative accounting and handling accounting records. We will mention the basic principles of forensic accounting and forensic auditing in detecting unfair practices and frauds in companies and reveal the  causes of their origin. In this section of contributions we will discuss the accounting ethics, code of ethics for professional accountants and auditors, because mainly the non-compliance with the ethical principles causes the manipulation of accounting records and creation of economic frauds.

Keywords: accounting ethics, code of ethics

JEL codes: K42, M41, M42

 

Celý článok