Júl - August

  2016  

 

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Regionálne účty systému ESA 2010

Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

 Regionálne účty systému ESA 2010

                                                                            13. časť

Úvod    

V predchádzajúcej časti sme rozobrali najdôležitejšie zásady a charakteristiky štvrťročných národných účtov systému ESA 2010. Štvrťročné národné účty sú národné účty s referenčným obdobím, ktorým  je štvrťrok. Tvoria systém integrovaných štvrťročných ukazovateľov a poskytujú komplexný účtovný rámec, v ktorom sa ekonomické údaje môžu zostavovať a predkladať na ekonomickú analýzu, rozhodovanie a tvorbu politiky na štvrťročnom základe. V tejto časti príspevkov uvedieme problematiku regionálnych účtov systému ESA 2010, základné ciele, hlavné koncepčné princípy a typické otázky v súvislosti so zostavovaním regionálnych účtov. Regionálne účty sú regionálnou špecifikáciou zodpovedajúcich účtov za ekonomiku ako celok. Tieto účty poskytujú regionálne členenie hlavných agregátov. Regionálne účty sa skladajú z rovnakého súboru účtov ako národné účty, s akcentom na regionálne ekonomické štruktúry, vývoj a rozdiely. Koncepčné problémy a problémy merania vyústili do súboru regionálnych účtov, ktoré sú oproti národným účtom viac obmedzené čo do rozsahu pôsobnosti a podrobnosti.

 

1.         Základná charakteristika regionálnych účtov systému ESA 2010

    Regionálne účty predstavujú regionálnu špecifikáciu zodpovedajúcich účtov za celú ekonomiku. Regionálne účty poskytujú regionálne členenie hlavných agregátov, ako sú napríklad hrubá pridaná hodnota podľa odvetví a dôchodky domácností. Regionálne účty dôchodkov domácností znázorňujú prvotný a disponibilný dôchodok domácností podľa regiónov, ako aj zdroje a rozdelenie dôchodku medzi regiónmi.  

     V agregátoch za celú ekonomiku sú skryté regionálne rozdiely v ekonomických podmienkach a výkonnosti. Obyvateľstvo a ekonomické činnosti sú spravidla rozdelené medzi regióny nerovnomerne. Mestské regióny sa obyčajne špecializujú na služby, zatiaľ čo poľnohospodárstvo, ťažobné činnosti a priemyselná výroba sa často nachádzajú v iných ako mestských regiónoch. Dôležité témy, ako globalizácia, inovácia, starnutie obyvateľstva, zdaňovanie, chudoba, nezamestnanosť a životné prostredie, majú často regionálny ekonomický rozmer. Regionálne účty sú preto dôležitým doplnkom národných účtov a využívajú sa pojmy národných účtov. 

 

 

Celý článok.