Júl - August

  2016  

 

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Regionálne účty systému ESA 2010

Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 
     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

 
 
Etika účtovníctva, ekonomická kriminalita a forenzný audit v podnikovej praxi                                   Accounting  ethics, economic  crime  and  forensic audit  in  the corporate practice                                   

 

2. Časť:Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov

Abstrakt

Z celosvetových prieskumov každoročne vyplýva, že straty, ktoré boli firmám spôsobené práve ekonomickou kriminalitou, sú v niektorých prípadoch neúnosné. O tom vypovedá aj fakt, že aj doteraz významné spoločnosti, ktoré boli zasiahnuté hospodárskou kriminalitou, skrachovali. Práve v súvislosti s rozvojom informačných technológií a nových foriem podvodov je odhaľovanie nekalých praktík vo firmách čoraz ťažšie a tiež nákladnejšie. V každom prípade si treba uvedomiť, že preventívne opatrenia sú vždy výhodnejšie, či z hľadiska nákladov alebo z dôvodu zachovania dobrej povesti firmy, ako riešenie problémov, ktoré vznikajú podvodmi. Z tejto skutočnosti vyplýva aj význam preventívnych opatrení, ktorých úlohou je predchádzať vzniku porušení a podvodov  vo firmách.

V tejto časti príspevkov uvedieme charakteristiku ekonomickej kriminality, ktorá vzniká z nedodržiavania etiky účtovníctva. Naznačíme niektoré druhy podvodov, ktoré vznikajú pri manpulácii a skresľovaní  účtovných informácií a dokladov.

 

 

Celý článok.