Júl - August

  2016  

 

 

Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu

Štvrťročné národné účty systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Etika a etický kódex účtovných odborníkov

Regionálne účty systému ESA 2010

Ekonomická kriminalita a vybrané formy podvodov 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 
     
Ing. Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

Behaviorálne financie dnes.

5.časť

Ukotvenie

Ukotvenie (anchoring bias) je ďalšou kognitívnou odchýlkou od racionality. Keď máme odhadnúť neznámu hodnotu, máme vo všeobecnosti tendenciu vychádzať z prvej informácie, tzv. kotvy, na základe ktorej hodnotu tejto veličiny odvodíme. Začiatočná hodnota môže vyplynúť z formulácie problému alebo z čiastkového výpočtu. Odchýlka ukotvenia hovorí o tom, že ľudia sú vo všeobecnosti lepší v odhadovaní relatívnych porovnaní než absolútnych hodnôt.

Predstavte si, že by sa vás niekto opýtal , či mal Gándhí v čase svojej smrti viac než 100 rokov, a potom by ste mali odhadnúť vek akého sa dožil. Pokiaľ nepoznáte skutočný údaj je veľmi pravdepodobné, že uvediete vyššiu hodnotu, než keby v tzv. kotviacej otázke zaznel vek 30 rokov. Samozrejme, že táto odchýlka sa netýka len odhadu veku dožitia, ale prejavuje sa aj pri dôležitých investičných rozhodnutiach, napríklad kúpe nehnuteľnosti. Kahneman tvrdí,že akékoľvek číslo, na ktoré máme myslieť ako na možné riešenie odhadu, bude mať pri tvorbe vlastného odhadu kotviaci účinok.

 

Celý článok.