September

  2016  

 

 

Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010

Financie v staroveku a stredoveku

Európske účty

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta, Katedra financií

 

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

/ Starovek a stredovek /

Abstrakt

 

Cieľom príspevku je zmapovať počiatky vývoja financií v počiatočných spoločensko – ekonomických formáciách najmä v období staroveku a ranom stredoveku.

Otrokárska spoločensko-ekonomická formácia alebo otrokárstvo nasledovala po prvotnopospolnej spoločnosti a bola založená na vykorisťovaní triedy otrokov triedou otrokárov. Otrokárska spoločnosť bola spoločnosť, v ktorej dochádzalo k privlastňovaniu výrobných prostriedkov, ako aj bezprostredných výrobcov - otrokov - otrokárom. Zakladala sa na práci otrokov vyrábajúcich materiálne statky na základe mimoekonomického prinútenia.

O  feudalizme respektíve o feudálnom usporiadaní spoločnosti. Feudálna spoločnosť pozostávala z panovníka, jeho dvora a dvoch hlavných vrstiev – feudálov a poddaných roľníkov. Feudáli (šľachta, zemania) bola vládnuca vrstva a boli kráľovými vazalmi. Magnáti s väčším majetkom a nižšia vrstva, ktorá vlastnila menej poddaných obcí. Roľníci mali povinnosť obrábať polia a platiť feudálnu rentu v podobe naturálií a neskôr peňazí.    

Kľúčové slová: starovek, stredovek, feudalizmus, dane, príjmy panovníka, výdavky panovníka, štátny aparát,

JEL kódy: N01 N13 N40 N43

 

 

 

Celý článok.