September

  2016  

 

 

Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010

Financie v staroveku a stredoveku

Európske účty

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

 

Európske účty

 

Úvod    

V predchádzajúcej časti sme rozobrali problematiku regionálnych účtov systému ESA 2010, základné ciele, hlavné koncepčné princípy a typické otázky v súvislosti so zostavovaním regionálnych účtov. Regionálne účty sú regionálnou špecifikáciou zodpovedajúcich účtov za ekonomiku ako celok. Tieto účty poskytujú regionálne členenie hlavných agregátov, ako sú napríklad hrubá pridaná hodnota podľa odvetví a dôchodky domácností. Regionálne účty sa skladajú z rovnakého súboru účtov ako národné účty, s akcentom na regionálne ekonomické štruktúry, vývoj a rozdiely. Koncepčné problémy a problémy merania vyústili do súboru regionálnych účtov, ktoré sú oproti národným účtom viac obmedzené čo do rozsahu pôsobnosti a podrobnosti. V tejto časti príspevkov uvedieme problematiku európskych účtov. Proces európskej integrácie si vynútil zostavenie úplného súboru účtov, do ktorých sa premieta európska ekonomika ako celok a ktoré umožňujú lepšie analýzy a tvorbu politík na európskej úrovni. Európske účty sa vzťahujú na rovnaký súbor účtov a zakladajú sa na rovnakých konceptoch ako národné účty členských štátov. Uvedieme charakteristické prvky európskych účtov, t. j. účtov Európskej únie a eurozóny. Európske účty si vyžadujú, aby sa osobitná pozornosť venovala vymedzeniu rezidentských jednotiek, účtov zahraničia a vzájomného očistenia vnútroeurópskych ekonomických transakcií (tokov) a finančných súvah (stavov).

 

 

Celý článok.