September

  2016  

 

 

Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010

Financie v staroveku a stredoveku

Európske účty

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta, Katedra financií

 

Historiografia financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách

/Obdobie novoveku/

Abstrakt.

Cieľom je zmapovať vývoj financií v období prechodu medzi neskorým stredovekom a novovekom.Feudáli resp. zemania predstavovali vládnucu vrstvu a boli kráľovými vazalmi. Naopak roľníci mali povinnosť obrábať polia a platiť feudálnu rentu v podobe naturálií a neskôr peňazí. V ranom stredoveku ešte peňažné hospodárstvo nemalo na našom území silné postavenie, oveľa viac sa uplatňovalo naturálne hospodárstvo. S rozvojom tovarovo-peňažných vzťahov sa rozvíjali aj verejné financie. Ani v stredoveku nebola štátna pokladnica oddelená od financií panovníka. S rozvojom peňažníctva a medzinárodného obchodu sa v Uhorsku rozšírili aj štátne financie, ktoré sa rozrástli o nové dane, dávky, poplatky a služby, ktoré mali charakter feudálnej renty a tvorili rozhodujúci článok  upevňovania feudálneho spoločenského poriadku. Odstránením pozostatkov feudalizmu, zrušením absolutistického vládnutia a poddanstva sa zmenila tvár spoločenského usporiadania v Habsburskej monarchii a otvorila sa cesta pre nové Rakúsko - Uhorsko. V tomto období sa panovníci zaslúžili o v formovanie modernej štátnej správy a fungovanie byrokratického aparátu na vysokej úrovni. Rozpočtová sústava bola upravovaná zákonom o spoločnom a nespoločnom rozpočte, boli jasne definované príjmy štátneho rozpočtu a výdavkové kapitoly. 

 

Kľúčové slová: stredovek, novovek, feudalizmus, dane, príjmy panovníka, výdavky panovníka, štátny aparát,  Rakúsko – Uhorsko, domény , regály, akcízy,  kontribúcie

Jel kódy : N 01, N 13, N 40, N 43 

 

 

Celý článok.