Október

  2016  

 

 

Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

Financie v období centrálne plánovaného hospodárstva pri uplatnení fiškálneho centralizmu

Účtovné problémy, týkajúce sa verejnej správy

Historiografia financií v období II.svetovej vojny a v prechodnom povojnovom období pri nástupe centrálne plánovaného hospodárstva

Prezentácia vládnej finančnej štatistiky podľa systému ESA 2010

Behaviorálne financie dnes

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

 Sektorové účty verejnej správy podľa systému ESA 2010

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na prezentáciu vládnej finančnej štatistiky, ktorá poskytuje celkový obraz o ekonomických činnostiach verejnej správy, predovšetkým na príjmy a výdavky. Činnosti verejnej správy sa prezentujú oddelene od zvyšku ekonomiky, pretože právomoci, motivácia a funkcie verejnej správy sú iné ako v prípade ostatných sektorov. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme sektorové účty verejnej správy. V  rozdielnej, ale stále integrovanej prezentácii účtov verejnej správy sa sledujú okem príjmov a výdavkov aj ukazovatele ekonomickej činnosti verejnej správy ako deficit či prebytok, financovanie, ostatné ekonomické toky a súvahové stavy. Prezentácia vládnej finančnej štatistiky používa agregáty a bilančné položky, ktoré budeme definovať podľa koncepcie, definície, klasifikácie a účtovných pravidiel systému ESA 2010 tak, aby sa merali konzistentne s inými makroekonomickými premennými a s rovnakými ukazovateľmi v iných krajinách. 

 

Celý článok