November

  2016  

 

 

K problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Vzťahy verejnej správy s verejnými korporáciami

Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch

Úvod do problematiky finančnej gramotnosti

Verejno-súkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Andrea Salayová
Christine Serhanová
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch

 

Úvod  

V predloženej stati budeme analyzovať tendencie na medzinárodných OTC trhoch. Preto pre lepšie pochopenie je potrebné vysvetliť niektoré pojmy, ktoré budeme ďalej používať. Vo všeobecnosti možno devízový trh chápať ako miesto, kde sa stretáva ponuka zahraničných mien s dopytom po zahraničných menách. Pri tomto procese sa, ako na každom trhu, tvorí cena jednotlivých mien, ktorá sa označuje ako menový alebo devízový kurz. Devízový trh rozlišujeme formálny a neformálny. Formálny devízový trh, tzv. devízová burza, je regulovaný burzovými pravidlami. Charakteristickými črtami devízovej burzy sú: verejné centralizované miesto obchodovania, obchodníci musia byť  členmi burzy zložením zálohy. Jej význam je v súčasnosti minimálny. Na druhej strane, voľne dostupný sekundárny trh, kde nie sú stanovené miesto ani pravidlá sa nazýva mimoburzový alebo over the counter – OTC trh („obchod cez priehradku“). V súčasnosti je aj množstvo realizovaných obchodovaných kontraktov na mimoburzovom trhu niekoľkonásobne vyššie v porovnaní s obchodmi uskutočňovanými na burzovom trhu.

 

Celý článok