December

  2016  

 

 

Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch

Dlhové operácie v sektore verejnej správy

Aktuálne otázky a riešenie problémov Európskej hospodárskej a menovej únie

Vývoj platobnej bilancie Francúzska

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

       
Tatiana Skáčiková
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Vývoj platobnej bilancie Francúzska
 
 
 
V súčasnom globalizovanom svete predstavujú vonkajšie ekonomické vzťahy štátov jednu z najdôležitejších oblastí, ktoré sú riadené prostredníctvom hospodárskych politík štátnych orgánov.
Pre správne nastavenie týchto politík je dôležité poznať stav vonkajších ekonomických vzťah, či sa dosahuje vonkajšia rovnováha, alebo sa krajina nachádza v nerovnováhe v rámci zahraničnej výmeny. Na získanie údajov potrebných na nastavenie hospodárskych politík slúži práve platobná bilancia, ktorá je jedným z najdôležitejších výkazov, resp. štatistických údajov, ktoré jednotlivé národné hospodárstva vedú. Avšak neslúži len pre štátne orgány, ale je významným zdrojom informácií aj pre súkromné podniky, investorov a podobne. Preto je dôležité poznať jej štruktúru a jej rôzne stavy, pretože potom je možné predvídať vývoj hospodárskych politík štátu a prispôsobiť tomu svoje rozhodnutia (investičné, výrobné a pod.). Taktiež možno podľa stavu platobnej  predpovedať správanie štátu pri stanovovaní úrokových mier, menového kurzu či devízových reštrikcií.