Január - Február

  2017  

 

 

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty

Tolerancia k riziku a averzia k neistote

Jednotky verejného sektora

Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Informácia pre čitateľov a autorov časopisu

 For Fin
 
 
Odborný recenzovaný dvojmesačník For Fin uverejňuje originálne odborné, teoretické či prakticko-aplikačné články a štúdie autorov, ktorí pracujú v oblasti teórie i praxe finančných trhov na Slovensku i v zahraničí. Publikujeme príspevky v jazyku slovenskom, českom, anglickom a ruskom.
Rukopis sa odovzdáva v textovom editore MS Word na CD nosiči, alebo e-mailom na adresu redakcie, prípadne osobne do rúk redaktorov.
Pre text príspevku prosíme dodržať:

 

  • typ písma Times New Roman 12
  • riadkovanie 1,5
  • rozsah príspevku cca 4-8 strán, prípadne i viac
  • obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť do formátu PDF
  • okraje 2,5 cm
  • adresa autora (pracovisko, telefón, e-mailovú adresu)
  • príspevky nie sú honorované.
  • všetky publikované príspevky sú recenzované.
  •   Vzor spracovania príspevku