Január - Február

  2017  

 

 

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty

Tolerancia k riziku a averzia k neistote

Jednotky verejného sektora

Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty.

1.časť

 

V predchádzajúcich číslach časopisu som sa zaoberala otázkou postavenia, významu a obsahu etických kódexov vo finančných inštitúciách. Najskôr vo všeobecnej rovine a neskôr v konkrétnych bankových subjektoch. V tomto článku sa budem venovať etickým kódexom v ostatných subjektoch finančného trhu. Zameriam sa najmä na  etické kódexy  niektorých asociácií a profesných združení, pôsobiacich na finančnom trhu Slovenskej republiky. Tieto kódexy majú spravidla formu záväzného predpisu, ktorým sa musia  jednotliví členovia riadiť. Nedodržiavanie je sankcionované.

I.                Etický kódex členov Asociácie správcovských spoločností.

Tento predstavuje vlastne záväzné predpisy, ktorými sa riadi člen asociácie pri výkone svojej činnosti. Už preambula hovorí o tom, že člen asociácie vystupuje čestne, odborne, zodpovedne a dôstojne pri komunikácii s verejnosťou, podielnikmi a akcionármi, , pracovníkmi a ostatnými členmi asociácie. Musí konať eticky a podporovať druhých v profesionálnom a etickom konaní tak, aby sa zvyšoval kredit členov asociácie a kolektívneho investovania. Uvedený kódex sa týka  investičných společností, investičných  fondov, a subjektov  majúcich osobitný vzťah k členovi asociácie,  t.j. subjektov  majetkovo alebo personálne prepojených  s členom asociácie. Samozrejmosťou je dodržiavanie právnych predpisov Slovenskej republiky a krajín, v ktorých sa vykonáva činnosť. Od členov asociácie sa vyžaduje profesionálne správanie: 

 

Celý článok.