Január - Február

  2017  

 

 

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty

Tolerancia k riziku a averzia k neistote

Jednotky verejného sektora

Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   

 

 

Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Tolerancia k riziku a averzia k neistote1.

 

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi výrazmi popisujúcimi riziko. Tieto sa často a mylne zamieňajú. Ide spravidla o toleranciu k riziku, postoj k riziku a únosnosť rizika. Postoj k riziku znamená, koľko finančného rizika sa investor reálne rozhodol podstúpiť. Únosnosť rizika znamená rozsah, ktorý investorove financie môžu vydržať pri finančnom neúspechu. Naproti tomu tolerancia k riziku vlastne vyjadruje ako investor vníma situácie zahrňujúce finančné riziko.

Od neistoty k riziku.

Urobme pokus. Pokusným osobám predložíme dve urny. V prvej urne je 100 guľôčok bielej a červenej farby, nie je však známy počet bielych a červených. Červených môže byť od 1 do 99, opačne aj bielych. V druhej urne je presne 50 bielych a 50 červených guľôčok. V prípade, že vytiahnete z ktorejkoľvek urny červenú guľôčku, dostanete 100 dolárov. Z ktorej urny by ste ťahali ? Pokusy ukázali, že len málokto by ťahal z prvej urny. V prípade, že by ťahali z prvej urny, pokusné osoby by verili, že v urne je viac červených guľôčok než čiernych. To sa však nestalo. Neverili. Hoci v prvej urne ich mohlo byť aj 99. Poučením z tohoto príkladu je skutočnosť, že ľudia preferujú  tzv.poznané zlo pred nepoznaným. Vzhľadom na to, že nemajú potrebné informácie, nemôžu svoje užitky maximalizovať. Namiesto takéhoto riešenia preto volia náhradné riešenie, ktoré prináša podľa nich uspokojujúce riešenie. Využijú informáciu, ktorú majú k dispozícii, i keď táto v skutočnosti môže byť bezcenná. Tento pokus dokazuje averziu ľudí k neistote. 

 
 
1Príspevok vznikol v rámci projektu  VEGA 1/0326/15:
Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia 

 

Celý článok.