Marec - Apríl

  2017  

 

 

Psychologická analýza na finančných trhoch

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty  - 2.časť

Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní

Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Psychologická analýza na finančných trhoch

 

 

Psychologická analýza predstavuje prístup, na základe ktorého sa investori rozhodujú či a v akej výške investujú svoje finančné prostriedky na finančnom trhu. Prípadne, či je pre nich výhodnejšie v tejto fáze vývoja trhu cenné papiere predávať alebo nakupovať. Aj keď má psychológia nezastupiteľné miesto v analýze cenných papierov, popri technickej a fundamentálnej analýze predstavuje pre investorov menej uznávaný zdroj informácií. Príčinou je zrejme fakt, že investori chápu pod psychologickou analýzou všetky nevysvetliteľné javy, ktoré na trhu nastávajú, resp. ktoré sa technickej alebo fundamentálnej analýze nepodarí vysvetliť.
Či už analytici uprednostňujú technickú, fundamentálnu alebo psychologickú analýzu, závery sa mnohokrát líšia od reality a najmä z hľadiska dlhodobého prognózovania predstavujú veľmi nespoľahlivý zdroj informácií. Mnoho autorov prirovnáva finančný trh k počasiu a jeho analýzu k meteorológii, pretože rovnako ako trh sa neustále mení a vyvíja, preto prognózovať v dlhom období je veľmi náročné a aj v krátkom časovom období môžu nastať nečakané výkyvy. Úspešnosť analýzy pre investorov závisí najmä od správneho výberu informácií, odborných zručností a intuície analytikov. Predmetom  psychologickej analýzy je človek – investor, pri ktorom sa skúma do akej miery city, nálady, emócie a vlastnosti ovplyvňujú jeho rozhodovanie a investičné správanie. Základ tejto analýzy predstavuje psychológia davu. Veľmi výstižne popísal zmeny v chovaní jednotlivcov, ktorí sa stanú súčasťou davu, vo svojom diele z konca 19. storočia francúzsky sociológ a ekonóm Gustav Le Bon.   
 
 
 
Príspevok vznikol v rámci projektu  VEGA 1/0693/17:
Banková únia : Systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov eurozóny