Marec - Apríl

  2017  

 

 

Psychologická analýza na finančných trhoch

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty  - 2.časť

Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní

Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
 
      
       Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty.
 
2.časť
 
Kódex etiky v poisťovníctve
Uplatňovanie kódexu smeruje k vytvoreniu dôvery klienta, zvýšeniu kreditu a imidžu jednotlivých poisťovní a predovšetkým slovenského poisťovníctva ako celku. Má napomáhať  lepšie presadzovať dobré meno slovenského poisťovníctva doma i v zahraničí.
Kódex umožňuje jednotlivým poisťovniam pre správanie sa vlastných zamestnancov a sprostredkovateľov uplatňovať vyššie etické nároky, než aké vyplývajú s dodržiavania zásad tohto kódexu.
Pre získanie klientely smú využívať len informácie o vlastnej poisťovni. Za zvlášť nevhodné sa považuje  používnie tabuľky pre porovnávanie výhodnosti služieb jednotlivých poisťovní, používanie neúplných údajov, údaje vytrhnuté z kontextu, resp. pojmy, ktorým klient nerozumie a prikladá im iný význam.
Ani v reklame nie je možné používať metódu porovnávania s inými poisťovňami.
Údaje o klientoch sa nemajú získavať spôsobom, ktorý by narušil právo klienta na ochranu osobnosti a osobných údajov. Pri uzatváraní poistenia sa nevyužívajú agresívne spôsoby správania sa narušovaním klientovho práva na súkromie.
Kódex veľmi dobre rieši aj správanie sa pracovníkov i mimo práce, keď ukladá: