Marec - Apríl

  2017  

 

 

Psychologická analýza na finančných trhoch

Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty  - 2.časť

Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní

Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
          
 Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní
 
 
 
Reprezentatívnosť je kognitívna odchýlka od racionálneho správania, spojená s vyhľadávaním vzorov. Vyhodnocovanie okolia je založené hlavne na klasifikácii objektov a následnom vyhľadávaní vzorov. Je to dané tým, že človek sa vyvinul v určitom prostredí a jeho mentálne mechanizmy  najlepšie fungujú vtedy, keď sa stretávajú s vecami, ktoré do tohoto prostredia bezprostredne patria. Napríklad im nerobí problém rozoznávať tváre ľudí, analyzovať ich správanie na základe verbálnej či neverbálnej komunikácie a podobne. 
Finančné trhy však fungujú na iných princípoch, než je sociálne prostredie bežných ľudí, alebo prírodné prostredie. Ľudia v bežnom živote uprednostňujú jednoznačné situácie typu „áno – nie“. Na finančných trhoch sú takéto situácie nahradené pravdepodobnostnými výsledkami. Snahou ľudí je ale spracovávať a intrpretovať informácie z finančných trhov takými istými mechanizmami, akými ich vybavila evolúcia. Často sa však stáva, že sa nová informácia  iba podobá vzoru, ktorý v pamäti máme zafixovaný. Nesprávna klasifikácia takejto informácie  sa potom prejaví v chybnej analýze, nepochopení podstaty problému a v zlom rozhodnutí.  Reprezentatívnosť je teda taká kognitívna odchýlka od racionality, v dôsledku ktorej ľudia spracúvajú pravdepodobné udalosti pomocou približných a často zjednodušených pravidiel. Často pritom uplatňujú selektívny výber informácií.
 
 
Príspevok vznikol v rámci projektu  VEGA 1/0326/15:
Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia