Máj - Jún

  2017  

 

 

Riadenie kreditného rizika vo  VÚB

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Podielové fondy v SR

Marketingová komunikácia bánk

Dane z produkcie a dovozu

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Martin Lacek
Národohospodárska Fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl
 
 
Táto stať je zameraná na analýzu dát zozbieraných dotazníkovou formou, ktorej cieľom bolo získať údaje o finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl a skúmanie odchýlok od racionálneho správania. Zozbierané dáta analyzujeme v programoch Microsoft Excel a IBM SPSS, kde hľadáme vzťahy medzi premennými a vytvárame prehľadné grafy a tabuľky. Výsledky výskumu pomocou syntézy spájame a metódou dedukcie vytvoríme záver.
 
Charakteristika skúmaného súboru
 
Na zber dát sme využili dotazníkovú metódu, pričom dotazník sme spracovali do elektronickej formy cez nástroje google. Otázky by sme mohli rozdeliť do troch primárnych okruhov. Prvý typ otázok bol zameraný na charakteristiku respondenta – tzn. pohlavie, škola, ktorú študent navštevuje a pod. Kvôli početnosti otázok sme abstrahovali od zisťovania veku. Keďže súbor opýtaných tvorila homogénna skupina študentov vysokých škôl, predpokladáme rozmedzie veku medzi 19-25 rokov. Druhý okruh bol zameraný na zisťovanie finančnej gramotnosti respondentov a tretí sa týkal odchýlok od racionálneho správania. Dotazníky boli zbierané v marci 2017.