Máj - Jún

  2017  

 

 

Riadenie kreditného rizika vo  VÚB

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Podielové fondy v SR

Marketingová komunikácia bánk

Dane z produkcie a dovozu

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Alexandra Školková
Národohospodárska Fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Riadenie kreditného rizika vo VÚB

 

            Všeobecná úverová banka (VÚB) je v súčasnosti s počtom klientov 1,2 milióna druhou najväčšou bankou na Slovensku a jedinou univerzálnou bankou s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. VÚB vznikla v roku 1990 vyčlenením od Štátnej banky československej a v roku 1992 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť. Talianska banková skupina Intesa Sanpaolo je väčšinovým akcionárom VÚB banky s podielom 97,02% na základnom imaní spoločnosti. 

Kreditné riziko predstavuje hrozbu, že protistrana finančného nástroja nedodrží záväzky dohodnuté v zmluve a tak banke vznikne riziko finančnej straty. Toto riziko vzniká predovšetkým z úverov klientom, pohľadávok voči bankám a z finančných investícií. Na účely výkazníctva riadenia rizika banka konsoliduje všetky prvky úverovej angažovanosti (riziko zlyhania jednotlivých dlžníkov, riziko sektora a riziko krajiny). 

 

 

Celý článok.