Júl - August

  2017  

 

 

Úloha reklamy  v bankovom marketingu

Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Alexandra Školková
Národohospodárska Fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a. s.

 

Slovenská sporiteľňa je prvá banka na Slovensku, ktorá od júla 2008 predkladá hlásenia o kapitálovej primeranosti na základe IRB prístupu k úverovému riziku. Rakúsky Úrad pre finančný trh a Národná banka Slovenska potvrdili, že systémy hodnotenia úverového rizika a kontrolné postupy banky súvisiace s týmto rizikom sú primerané a náležite implementované do riadenia rizika, úverového procesu a určovania odhadu kapitálovej primeranosti.

Slovenská sporiteľňa ako každá banka má vlastný systém ratingu, ktorý zahŕňa všetky postupy, zhromažďovanie údajov, metódy, kontroly a IT systémy, ktoré podporujú hodnotenie úverového rizika, kvantifikáciu rizikových parametrov a priraďovanie expozícií do ratingových stupňov. Ratingový systém zahŕňa viaceré ratingové metódy a nástroje v závislosti od triedy aktív dlžníka a jeho ostatných charakteristík. Oddelenie Modely kreditného rizika je zodpovedné za vývoj ratingových a hodnotiacich modelov Výkonnosť, presnosť a selektivita interných ratingových stupňov sa pravidelne monitoruje a podávajú sa o nej hlásenia. Behaviorálny (dávkový) rating sa používa pre retailové expozície,  ostatné triedy expozícií kontroluje Odbor riadenia úverového rizika firiem. Kontrola priradených ratingov sa vykonáva minimálne raz za rok Ak sú k dispozícii nové a dôležité informácie o dlžníkovi alebo expozícii, aktualizuje sa aj príslušný rating.

Úverové aktíva sa na základe interných ratingov banky zatrieďujú do dvoch interných rizikových stupníc na klasifikáciu rizika. Pri klientoch, ktorí nezlyhali, sa používa riziková stupnica s ôsmimi stupňami (pre retail) a trinástimi stupňami (pre ostatné segmenty). Klienti, ktorí zlyhali, sa klasifikujú do osobitného rizikového stupňa. 

 

Celý článok.