Júl - August

  2017  

 

 

Úloha reklamy  v bankovom marketingu

Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Martin Lacek

Národohospodárska Fakulta 

Ekonomická univerzita v Bratislave

 K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl

2.časť

 

Táto stať je zameraná na analýzu dát zozbieraných dotazníkovou formou, ktorej cieľom bolo získať údaje o finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl a odchýlkach od racionálneho správania. Zozbierané dáta analyzujeme v programoch Microsoft Excel a IBM SPSS, kde hľadáme vzťahy medzi premennými a vytvárame prehľadné grafy a tabuľky. Výsledky výskumu pomocou syntézy spájame a metódou dedukcie vytvoríme záver.

 

Odchýlky od racionálneho správania

 

V úvode praktickej časti sme spomínali, že tretím okruhom otázok boli odchýlky od racionality, ktoré sú oblasťou skúmania behaviorálnej ekonómie, respektíve behaviorálnych financií. Tie, ako poukazujú mnohí behaviorálni ekonómovia, bezprostredne súvisia s otázkami finančnej gramotnosti, pretože neracionálne riešenia ovplyvňujú naše konanie. Do dotazníka sme umiestnili tri otázky z tejto oblasti a to konkrétne:

 

Celý článok.