Projekt

 

Informácie

Publikácie

 

Domov

     

 

 

Vecné argumenty pre podporu Finančnej gramotnosti

 

Finančná gramotnosť je jedným z významných ukazovateľov vyspelosti spoločnosti. Predstavuje výsledok aktívneho prístupu k spravovaniu svojho života, osobných alebo zverených financií. Obsahuje aj morálny rozmer, ktorý má zaručovať spravodlivé prerozdeľovanie bohatstva na základe základných spoločnosťou akceptovaných zásad.

Finančná gramotnosť je zabezpečovaná na základe kontinuálneho pôsobenia prostredia na subjekt finančnej gramotnosti, z čoho vyplýva nevyhnutnosť neprestajného pôsobenia v zmysle zvyšovania finančnej gramotnosti a reakcie na aktuálne zmeny, ktoré by mohli mať dopad na finančnú gramotnosť. Zároveň platí, že v dôsledku rýchlo sa meniaceho prostredia čím ďalej tým majú nadobudnuté znalosti v oblasti finančnej gramotnosti kratšiu platnosť, znalosti sa musia aktualizovať. Na zvyšovaní finančnej gramotnosti musia pracovať všetky subjekty, a to neustále.

Význam finančnej gramotnosti rastie v súvislosti s rastom potenciálneho ohrozenia hazardom, konzumného spôsobu života, ale aj reklamy a pokročilých technológií využívaných pri poskytovaní finančných služieb, ako aj v súvislosti s rastom zložitosti pri dizajnovaní finančných produktov a výnosových schém.

Finančnú gramotnosť možno rozdeliť na tzv. elementárnu finančnú gramotnosť a špeciálnu. Elementárna finančná gramotnosť je súbor znalostí, s ktorými majú byť oboznámení všetci ľudia, nakoľko umožňuje bežnú a nevyhnutnú orientáciu pri zabezpečovaní základných finančných záväzkov a pohľadávok každého jednotlivca v rámci spoločnosti. Je zrejmé, že iné sú požiadavky na finančnú gramotnosť v súvislosti s úhradou pravidelných poplatkov a v súvislosti so vstupom do finančných záväzkov so zložitými štruktúrami a  schémami.

Elementárna finančná gramotnosť zahŕňa napríklad základné znalosti o hospodárení domácnosti, o rozpočte domácnosti, o základných finančných produktoch, napríklad bežných účtoch, vkladových operáciách, základoch úverov, poistenia, finančné vzťahy so štátom, zdravotnou, sociálnou poisťovňou, o základných povinnostiach v oblasti financií.

Pokročilá finančná gramotnosť je veľmi široký pojem.  Zahŕňa potenciálne schopnosti rôznych vekových a profesijných skupín na rôznych úrovniach pôsobenia, využívania a poskytovania finančných služieb. Patrí sem aj potreba kontinuálneho zvyšovania finančného vzdelávania a kľúčových kompetencií rôznych vzdelanostných kategórií, vrátane tých, ktorí majú pomerne dobrú finančnú gramotnosť. Patrí sem aj potreba rozvíjať schopnosti, zodpovednosť a etiku tých, ktorí profesionálne spravujú financie iných, alebo im poskytujú finančné služby.

 

Celý článok.

 

 

Riešiteľský kolektív:

Prof.Ing.Eva Horvátová, CSc. - vedúca projektu
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
eva.horvatova@euba.sk     tel.02-67291302
 
Ing.Boris Šturc, CSc. - zástupca vedúceho projektu
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
boris.sturc@gmail.com     tel.02-67291337
 
Ing.Ctibor Pilch, PhD. - spoluriešiteľ
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
pilch.ctibor@derivat.sk     tel.02-67291337
 
Gernát Peter, Ing. - spoluriešiteľ
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
peter.gernat@marketvision.sk
 
Košťálová Zuzana, Ing. -spoluriešiteľ    
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
kostal.zuzana@gmail.com

 

Technický a pomocný personál:

Bc.Silvia Hupková  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave          silvia.hupkova@euba.sk     tel.02-67291334

 

 

             Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017