Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD. 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

 

Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010 (4.)

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti príspevkov sme sa podrobnejšie zamerali na na ďalšiu časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 - na dôchodky z majetku a na bežné dane z dôchodkov a majetku. Pridaná hodnota vytvorená pri produkcii sa prostredníctvom rozdeľovacích transakcií rozdeľuje medzi prácu, kapitál a verejnú správu a transakcie zahŕňajúce prerozdelenie dôchodku a majetku. V tejto časti príspevkov sa podrobnejšie zameriame na ďalšiu časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 -  na sociálne príspevky a dávky a na sociálone transfery.

 

 

     Rozdeľovacie transakcie

     Rozdeľovacie transakcie sú transakcie, prostredníctvom ktorých sa pridaná hodnota vytvorená pri produkcii rozdeľuje medzi prácu, kapitál a verejnú správu a transakcie zahŕňajúce prerozdelenie dôchodku a majetku. Rozlišujeme bežné a kapitálové transfery. Prostredníctvom kapitálových transferov sa prerozdeľujú úspory alebo majetok, a nie dôchodok.

     Sociálne dávky sú transfery domácnostiam v hotovosti alebo v naturáliách realizované v rámci kolektívne organizovaných schém alebo mimo takýchto schém jednotkami verejnej správy a NZISD, ktoré sú určené na pokrytie výdavkov spojených s mnohými rizikami alebo potrebami; zahŕňajú platby verejnej správy výrobcom, ktorí prispievajú jednotlivým domácnostiam v súvislosti so sociálnymi rizikami alebo potrebami.

     Zoznam rizík alebo potrieb, ktoré si môžu vyžiadať sociálne dávky, je stanovený takto: choroba; invalidita, zdravotné postihnutie;pracovný úraz alebo choroba z povolania; dôchodkový vek; pozostalí; materská dovolenka; rodina; podpora zamestnanosti; nezamestnanosť; bývanie; vzdelávanie; všeobecná núdza. 

 

 

Celý článok.