Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Katarína Heretiková, PhD.
Katedra humanitných vied
Stavebná fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Investičné limity v penzijných fondoch

 

Majetok v dôchodkovom fonde  nemôže byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani akéhokoľvek zabezpečenia záväzkov iných fyzických a právnických osôb. Na druhej strane peňažné pôžičky a úvery v prospech majetku dôchodkového fondu možno prijať len za účelom dočasného preklenutia nedostatku likvidity a to len so splatnosťou do obdobia jedného roka. Zároveň nákup alebo predaj cenných papierov by mala DSS uskutočňovať len za najvýhodnejšiu cenu, ktorú je pri predaji alebo kúpe možné dosiahnuť.

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde sa nevzťahujú na činnosť dôchodkového fondu počas prvého roka od začatia vytvárania dôchodkového fondu. DSS môže vyššie uvedené limity prekročiť len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie cenných papierov v majetku fondu a súčasne predajné transakcie na zosúladenie skladby majetku v dôchodkovom fonde
majú prednosť pred ostatnými predajnými transakciami.
      

 

 

Celý článok.