Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
 
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií

  

 K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010 (5.)

 

Úvod  

V predchádzajúcej časti príspevkov sme sa podrobnejšie zamerali  na ďalšiu časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 -  na sociálne príspevky a dávky. Pridaná hodnota vytvorená pri produkcii sa prostredníctvom rozdeľovacích transakcií rozdeľuje medzi prácu, kapitál a verejnú správu a transakcie zahŕňajúce prerozdelenie dôchodku a majetku. V tejto časti príspevkov sa podrobnejšie zameriame na ďalšiu časť rozdeľovacích transakcií systému národných účtov ESA 2010 -  na ostatné bežné transfery v rámci  verejnej správy  a na úpravy vyplývajúce zo zmeny nároku na dôchodok.

 

 

 

Celý článok.

.